slide

Гoрска сертификация

РЕЗЮМЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДГС ЧИРПАН ПРЕЗ 2022г
Файл
Добавен
07.02.2023 / ДГС Чирпан
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДГС ЧИРПАН
Файл
Добавен
07.02.2023 / ДГС Чирпан
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Файл
Добавен
07.02.2023 / ДГС Чирпан
ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Файл
Добавен
07.02.2023 / ДГС Чирпан
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8.4.1. ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2022 ДО 31.12.2022 Г.
Файл
Добавен
06.02.2023 / ДГС Кости
Списък на предвидените горскостопански дейности през 2023 година на държавната горска територия на ТП "ДГС- Бургас"
Файл
Добавен
01.02.2023 / ДГС Бургас
Уведомление дейтосни през 2023 г.
Файл
Добавен
26.01.2023 / ДГС Н. Паничарево
Списък на насаждения 2023 година
Файл
Добавен
25.01.2023 / ДГС Твърдица
Писмо до кметства
Файл
Добавен
25.01.2023 / ДГС Твърдица
Уведомление предвидени дейности през 2023 год.
Файл
Добавен
24.01.2023 / ДЛС Ропотамо
АНАЛИЗ 2022Г.
Файл
Добавен
23.01.2023 / ДЛС Несебър
До всички заинтересовани страни
Файл
Добавен
23.01.2023 / ДЛС Несебър
Доклад за изпълнението на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) през 2022 г.
Файл
Добавен
19.01.2023 / ДЛС Несебър
Доклад ГВСК
Файл
Добавен
17.01.2023 / ДГС Мъглиж
Оценка на социално въздействие
Файл
Добавен
17.01.2023 / ДГС Мъглиж
Доклад мониторинг флора 2022 г.
Файл
Добавен
10.01.2023 / ДГС Н. Паничарево
Доклад мониторинг фауна 2022 г.
Файл
Добавен
10.01.2023 / ДГС Н. Паничарево
Резюме мониторинг за 2022 г.
Файл
Добавен
10.01.2023 / ДГС Н. Паничарево
Писма до общ. Чирпан, общ. Ст. Загора и общ. Братя Даскалови
Файл
Добавен
09.01.2023 / ДГС Чирпан
Списъци на дървесни и недървесни продукти и екосистемни услуги
Файл
Добавен
09.12.2022 / ДГС Н. Паничарево