slide

Гoрска сертификация

Доклад против меропр 2023 ДГС КК кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Протокол принцип 4 -5 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Програма за управление на отпадаците ДГС КК 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Доклад ЗБУТ 2023-2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Писма до кметове за отпадъци 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Doklad-monitoring ВКС 9.4 ДГС Кк 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Писма до всички заинтерисовани страни 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Доклад соц въздействие ДГС Кк 2023-2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Анализ вън ефекти ДГС Каз 2024 кор
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Doklad GVKS DGS Kazanlak 2023 30,04,2023
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
РЕЗЮМЕ на ДОКЛАД за резултати от мониторинг на сертифицирани горски територии съгласно принцип 8 от Националния стандарт за устойчиво управление на гори в България на територията на ТП ДГС Казанлък”,извършен през 2021
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
"Механизъм за споровете" ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ - ДГС Кк
Файл
Добавен
13.05.2024 / ДГС Казанлък
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП "ДГС Твърдица".
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Твърдица
Обновен доклад ГВКС
Файл
Добавен
08.05.2024 / ДГС Чирпан
Анализ на екологичните стойности на територията на ТП ДГС Чирпан
Файл
Добавен
08.05.2024 / ДГС Чирпан
Принцип 8 - Резюме за резултатите от прилагания мониторинг 8.4.1.
Файл
Добавен
29.04.2024 / ДГС Царево
уведомление заинтересовани страни
Файл
Добавен
26.04.2024 / ДГС Малко Търново
Анализ за проведен мониторинг на територията на ТП ДГС Чирпанза биоразнообразието и гори с висока консервационна стойност за периода 28.04.2023 г. до 23.04.2024 г.
Файл
Добавен
26.04.2024 / ДГС Чирпан
Принцип 1 - Политика на ТП "ДГС Царево" срещу корупцията.
Файл
Добавен
23.04.2024 / ДГС Царево
Принцип 1 - Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ТП "ДГС Царево".
Файл
Добавен
23.04.2024 / ДГС Царево