Процедура № 6641 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Карнобат 04.04.2023 63,976.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2303, подотдел: 57"з", 58"г","д", 59"ж",62"б","в",63'а",230"л1",231"а",1168'б", 1192"д" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ2023, за търговци отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2303 игл, шир 148 куб.м. 732 куб.м. 48 куб.м. 529 куб.м. 86 куб.м. 0 куб.м. 1543 куб.м.